Ochrona danych osobowych

Coraz więcej osób docenia znaczenie prywatności,
a co za tym idzie – przykłada sporą wagę do jej ochrony.
Oznacza to dla większości przedsiębiorców – bo każdy z nich przetwarza
dane osobowe – konieczność gruntownego zweryfikowania stanu przestrzegania
przepisów związanych z ochroną danych.

Qui iure suo utitur, neminem laedit.

Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego.

Wspieramy naszych Klientów we wszelkich dzianiach związanych z ochroną danych osobowych:

 • Przy przygotowywaniu wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych:

  • polityki bezpieczeństwa
  • instrukcji zarządzania systemami informatycznymi
  • niezbędnych upoważnień i umów
  • zasad obiegu i archiwizowania dokumentów, użytkowania sprzętu komputerowego, w tym urządzeń przenośnych takich jak laptop, tablet, telefon, smartfon, korzystania z poczty elektronicznej i Internetu, dostępu do pomieszczeń.

 • Przy wyznaczaniu administratora bezpieczeństwa informacji, przeprowadzamy także szkolenia dla osób powołanych na to stanowisko, wspieramy przy zgłoszeniu ABI Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 • Przy wyodrębnieniu zbiorów danych osobowych i w trakcie postępowania przed GIODO o rejestrację zbiorów danych osobowych.
 • Projektujemy modele współpracy między przedsiębiorcami w sytuacjach powierzenia przetwarzania danych osobowych, przygotowujemy i opiniujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 • Opracowujemy adekwatne klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przeprowadzamy kompleksowe audyty zgodności przetwarzania danych osobowych w firmie z przepisami prawa.
 • Reprezentujemy Klientów w trakcie kontroli prowadzonych przez GIODO oraz w postępowaniach toczących się przed organami kontroli i sądami administracyjnymi.